STRONA STARTOWA O PRZEDSZKOLU GALERIA KĄCIK RODZICA KONTAKT
KĄCIK RODZICA - Pomoc Ofiarom Przestępstwa
Informacja o możliwość otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym.

Obecnie dotacje na ten cel uzyskuje 31 podmiotów, w tym na terenie województwa mazowieckiego m.in. Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:
- Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,
- www.pokrzywdzeni.gov.pl
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw

Copyright 2010 Miejskie Przedszkole nr 9. All rights reserved. Created by VIPERCOM